Ngô Thị Phương

CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Là Giám đốc Tài chính của Mota Group, Bà Ngô Thị Phương hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại nhiều đơn vị như:

- CEO Kế toán thuế QC

- Chủ tịch Kế toán thuế Mota-QC

Kinh nghiệm làm việc:

- Hơn 15 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế

- Hơn 10 năm cung cấp dịch vụ kế toán thuế, đã thực hiện quyết toán thuế cho 120 doanh  nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế cho hơn 1000 doanh nghiệp và hiện đang kê khai thuế thường xuyên cho hơn 400 doanh nghiệp.

 Đội ngũ nhân sự