Môi trường và cộng đồng

21/06/2022
Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Nhưng doanh nghiệp cũng góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Bởi bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống, bảo vệ sự phát triển bền vững. Mỗi doanh nghiệp là một cộng đồng thu nhỏ của xã hội, do đó, nếu mỗi doanh nghiệp phát huy tốt giá trị cộng đồng của chính mình, thì xã hội sẽ tốt đẹp.