SO SÁNH BÁO CÁO QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO CÁC PHÒNG BAN

10/10/2023
Có thể thấy mặc dù cùng phục vụ mục đích quản trị doanh nghiệp, báo cáo quản trị doanh nghiệp và báo cáo các phòng ban có sự phân biệt rõ ràng về mục đích, đối tượng và nội dung. Báo cáo quản trị doanh nghiệp nhằm mục tiêu ra quyết định chiến lược cấp cao, trong khi báo cáo các phòng ban hỗ trợ ra quyết định điều hành hoạt động. Sự phân biệt này giúp tăng hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp.

SO SÁNH BÁO CÁO QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO CÁC PHÒNG BAN

- Báo cáo quản trị doanh nghiệp và báo cáo các phòng ban là hai loại báo cáo quan trọng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Mặc dù có một số điểm tương đồng nhưng hai loại báo cáo này có những điểm khác biệt cơ bản về mục đích, đối tượng sử dụng và nội dung.

- Về mục đích, báo cáo quản trị doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho ban lãnh đạo cấp cao. Trong khi đó, báo cáo các phòng ban tập trung vào kết quả hoạt động cụ thể của từng phòng ban, đơn vị.

- Về đối tượng sử dụng, báo cáo quản trị doanh nghiệp chủ yếu phục vụ cho cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp như CEO, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị,.. để đánh giá tổng quan và ra quyết định chiến lược. Báo cáo các phòng ban phục vụ trực tiếp các cán bộ quản lý đứng đầu mỗi phòng ban để điều hành hoạt động.

- Về nội dung, báo cáo quản trị doanh nghiệp thường bao gồm các thông tin tổng hợp như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các chỉ số tài chính quan trọng. Báo cáo các phòng ban sẽ chi tiết vào kết quả hoạt động cụ thể như doanh số bán hàng, tiến độ sản xuất, công nợ,.. của từng phòng ban.

👉 Như vậy, có thể thấy mặc dù cùng phục vụ mục đích quản trị doanh nghiệp, báo cáo quản trị doanh nghiệp và báo cáo các phòng ban có sự phân biệt rõ ràng về mục đích, đối tượng và nội dung. Báo cáo quản trị doanh nghiệp nhằm mục tiêu ra quyết định chiến lược cấp cao, trong khi báo cáo các phòng ban hỗ trợ ra quyết định điều hành hoạt động. Sự phân biệt này giúp tăng hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp.