LÝ DO TẠI SAO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NÊN QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN?

06/10/2023
Xây dựng chính sách và chiến lược quản lý rủi ro. Xây dựng văn hóa nhận thức về rủi ro trong đó có việc đào tạo về quản lý rủi ro. Xây dựng chính sách và tổ chức quản lý rủi ro nội bộ đối với các bộ phận chức năng. Xây dựng các quy trình ứng phó với rủi ro trong đó có các chương trình dự phòng và duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên. Thiết kế định hướng quản lý rủi ro ở cấp độ chiến lược và chức năng. Thiết kế quy trình và rà soát quy trình quản lý rủi ro.